دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
دستاوردهای پژوهشی - بخش زمین شناسی و معدن
سال 1382
سال 1383

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 حسین زارع شهید باهنر کرمان
سال 1384
سال 1385
سال 1386
سال 1387
سال 1388

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 حامد بوستان زر دانشگاه آزاد تهران جنوب
سال 1390
سال 1391
سال 1392

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 دکتر علی احمدی صنعتی اصفهان
2 مجتبی عامری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3 محمد حسین پناهی شهید باهنر کرمان
4 شهرام اسکندری شهید باهنر کرمان
5 حامد روستا آزاد شیراز
6 سجاد احمدی شهید باهنر کرمان
7 مجتبی ربیعی وزیری شهید باهنر کرمان
8 سجاد محمدی صنعتی شاهرود
9 دكترحسين نورانيان پژوهشگاه مواد و انرژي
10 زهره آذرافروز خوارزمي
11 فرشید دانشوری آزاد اسلامي زرند
12 عزرا محمودي خوارزمي
13 دكتر علي احمدي عامله صنعتي اصفهان
14 حامد روستا آزاد اسلامي شيراز
سال 1393

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 محسن رحمانی گوکی صنعتی اصفهان
سال 1394