دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
مقالات موجود در فصل نامه شماره چهار پژوهشگر
 بخش معدن 
 بخش فرآوری
 بخش آب و محیط زیست
 بخش سیستم ها و مدیریت