دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
دستاوردهای پژوهشی - بخش توسعه و فناوری
سال 1382

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 هادی شمس پور شهید باهنر کرمان
سال 1391
سال 1392

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 مهندس محمد مهدي ولي نيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد- شركت صنعتي و معدني گل گهر مديريت امور عمراني
سال 1393
سال 1394

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 پوريا خوشبخت آزاد اسلامي واحد سيستان و بلوچستان
2 مهندس معين ابوالقاسمي شرکت مهندسی فناوران انرژی کرمان
سال 1395

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 عليرضا حاجي محمدي آزاد اسلامي واحد كرمان