دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
دستاوردهای پژوهشی - بخش مدیریت و سیستم ها
سال 1385

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 مجتبی نصرالله پور آزاد کرمان
سال 1389
سال 1391

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 رحيمه عباسلو آزاد اسلامي شيراز
سال 1392
سال 1393
سال 1394
سال 1395

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 روح ا... اماني آزاد اسلامي كرمان