دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
دستاوردهای پژوهشی - بخش گندله سازی
سال 1392 

رديف عنوان پروژه مجری دانشگاه / موسسه
1 دکتر ابوذر مسعودی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
2 دکتر سید مرتضی موسوی راد شهید باهنر کرمان
3 دکتر نرجس سوند رومی صنعتی سیرجان
سال 1393 
سال 1394