دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
مقالات موجود در فصل‌نامه پژوهشگر شماره سيزده
 بخش زمين‌شناسی و معدن
 بخش فرآوری
 بخش توسعه و فن‌آوری